UBYTOVACÍ ŘÁD

  V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti. Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.
Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ukončí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době apartmán předá provozovateli či jeho zástupci. Pokud tak host neučiní, je provozovatel chaty nebo jeho zástupce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z apartmánu vystěhovat. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid v obci. V den nástupu se host může v apartmánu ubytovat nejdříve v 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny při příjezdu. Po rezervaci pobytu Vám termín budeme držet po dobu 4 dnů, do té doby je třeba zaslat zálohu na účet provozovatele, jinak rezervace propadá. Cena ubytování je splatná takto: 10% částky předem na účet provozovatele, 90% částky při příjezdu Kauce je stanovena na 5 000 Kč V případě skupinových akcí je kauce stanovena na 8 000 kč. Z kauce bude při odjezdu stržena cena elektřiny, ubytovací poplatky obce a případně cena závěrečného úklidu) Storno poplatky: Při stornování pobytu do:  po objednání 100% zálohy V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Zvířata nejsou povolena. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázáno ve všech prostorách apartmánu. V apartmánu ani na přilehlém pozemku nesmí host bez souhlasu provozovatele apartmánu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že: 

1.    Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu maximálně 6 osob nebo vyšší počet osob než byl nahlášen. 
2.    Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele). 
3.    Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně 
4.    Zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete
5.    Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

  Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 18-ti let bez dozoru dospělé osoby v apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu i na přilehlém pozemku. V apartmánu se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou. Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host a je povinen je uhradit na účet   provozovatele nejpozději do 5 dnů od opuštění apartmánu.. V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem apartmánu využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá. Ubytovaný je povinen zajistit závěrečný úklid objektu. V případě nedodržení, bude úklid naúčtován dle ceníku. Závěrečný úklid znamená: Pronajímající předává apartmán pronajímateli ve stavu, v jakém ji převzal - Svlečené povlečení, zametené a setřené všechny vnitrní prostory chaty, čistá kuchyň a koupelna, vynesené odpadky. Před ukončením pronájmu je ubytovaný povinný vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá a případné škody na majetku budou následně hostu naúčtovány. Ubytovaný host v apartmánu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel chaty právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady a má právo udělit pokutu ve výši až 100% z ceny pronájmu. 
Vstup na okolní pozemky apartmánu, do bazénu, a na zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.